Regulamin strony

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO LEARN.TENSTEP.PL

Definicje
1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem LEARN.TENSTEP.PL
2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
3. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
4. Sprzedający – TenStep Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Beskidzkiej 23A, 04-287 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000273650, NIP: 521-34-19-518, REGON 140848470,
5. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)
7. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.
8. Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Serwisu.
9. Usługa – sprzedaż Szkoleń świadczona przez Serwis oraz Newsletter.
10. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu Użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
11. Szkolenie – usługa świadczona przez Serwis, polegająca na udostępnieniu Kupującemu materiałów szkoleniowych w zakresie zarządzania projektami i zarządzania przedsiębiorstwem. Stanowi ono pomoc dla osób chcących doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami i zarządzania przedsiębiorstwem. Po zakupie Szkolenia Kupujący uzyskuje dostęp do strony internetowej zabezpieczonej hasłem.
12. Stripe – Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
1. Regulamin jest stworzony zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
2. Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego
§ 2
1. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż Szkoleń. Sprzedawane Szkolenia wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Serwisu.
2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.
§ 3
W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.
§ 4
Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
§ 5
Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się: telefonicznie – numer: 22 646 93 14, e-mailem: [email protected], korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.
§ 6
1. Sprzedający w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do strony www. ze względów związanych z przynależnością państwową Użytkownika z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Z usług świadczonych przez Sprzedającego mogą skorzystać Użytkownicy z każdego państwa członkowskiego UE.
2. Sprzedający nie stosuje różnych wersji interfejsu swojej strony www. zależnych od przynależności państwowej Użytkownika z Unii Europejskiej. Jeśli jednak Sprzedający zdecyduje się na wprowadzenie różnych wersji interfejsu swojej strony www., to Użytkownik z Unii Europejskiej może zostać przekierowany na inną wersję interfejsu strony www. tylko po wyrażeniu wyraźnej zgody na takie przekierowanie. Po przekierowaniu Użytkownik w każdym momencie ma możliwość powrotu do ogólnej wersji interfejsu strony www.
3. Sprzedający nie różnicuje ogólnych warunków umownych, w tym cen, ze względu na przynależność państwową Kupującego z Unii Europejskiej, jego miejsce zamieszkania, bądź też miejsce prowadzenia przez Kupującego działalności gospodarczej.
4. Sprzedający, w ramach akceptowanych przez siebie środków płatności, nie odmawia przyjęcia płatności od Kupującego z Unii Europejskiej ze względu na jego przynależność państwową, jego miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizację jego rachunku płatniczego, miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych, a także miejsce wydania instrumentu płatniczego w Unii Europejskiej.

SZKOLENIE
§ 7
1. Szkolenie ma charakter edukacyjny. Sprzedający nie gwarantuje Kupującemu, który zastosował się do wskazań przedstawionych w Szkoleniu, osiągnięcia zysków.
2. Szkolenie może być przeprowadzone z dodatkowymi konsultacjami. Opis oraz cena Szkolenia wraz z dodatkowymi konsultacjami umieszczone są na odnośnej podstronie Serwisu lub są regulowane osobną umową.
§ 8
1. Szkolenie jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
2. Prawo autorskie do Szkolenia, w tym do każdego z jego elementów, przysługuje Sprzedającemu. Sprzedający udziela Kupującemu licencji niewyłącznej do Szkolenia wyłącznie do użytku przez Kupującego w celu wykonania usługi przez Sprzedającego, bez prawa do udzielania sublicencji oraz tworzenia opracowań.
3. Rozpowszechnianie Szkolenia bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym jest zabronione.
4. Osoba rozpowszechniająca Szkolenia bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym ponosi odpowiedzialność za poniesioną przez Sprzedającego szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
§ 9
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, o ile takie ograniczenia nie zostały umieszczone na odnośnej podstronie Serwisu lub nie zostały uregulowane osobną umową.

PROCEDURA ZAKUPU SZKOLENIA

1. Kupujący dokonuje zakupu Szkoleń poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Serwisu i przesłanie go do Serwisu. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
2. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, kod kursu oraz sposób płatności. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
3. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia (przycisk „wstecz”).
4. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego dokonanie zakupu z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści).
5. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz wciśnięcie przez niego przycisku potwierdzającego dokonanie zakupu z obowiązkiem zapłaty jest momentem zawarcia Umowy.
6. Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Sprzedającego poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości e-mail. Wraz z potwierdzeniem Sprzedający przesyła Kupującemu Regulamin.
7. Kupujący może zawrzeć osobną umowę ze Sprzedającym, na podstawie której Sprzedający udostępni Szkolenie pracownikom Kupującego. Punkty 1-6 stosuje się w takiej sytuacji odpowiednio, z wykluczeniem płatności, która zostanie dokonana zgodnie z zawartą osobną umową z Kupującym.
§ 11
1. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w link podany w e-mailu.
2. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
3. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe.
4. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych. Na żądanie Kupującego, Sprzedający zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.
§ 12
1. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Kupujący dokonuje płatności w sposób określony w § 16.
2. Po zaksięgowaniu przez Sprzedającego płatności, na podany przez Kupującego adres e-mail przesłana zostaje wiadomość zawierająca login oraz hasło dostępu do Szkolenia.
3. Po uzyskaniu loginu oraz hasła, Kupujący może dostać się do zakupionych Szkoleń w każdym czasie.
§ 13
1. Kupujący wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedającego Usługi Szkoleń po zaksięgowaniu przez niego opłaty w systemie Stripe.
2. W przypadku zawarcia przez Kupującego osobnej umowy ze Sprzedającym zgodę na wykonanie przez Sprzedającego Usługi Szkoleń reguluje osobna umowa.

CENA I PŁATNOŚCI
§ 14
1. Ceny Szkoleń podane są na stronach Serwisu.
2. Ceny Szkoleń podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak poniższych postanowień.
§ 15
1. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT.
2. W celu otrzymania pierwszej faktury VAT, Kupujący przesyła na adres e-mail Sprzedającego ([email protected]), w terminie 7 dni od dnia zakupu Szkolenia, wiadomość zawierającą wszystkie dane niezbędne do jej wystawienia, podając jednocześnie adres na jaki faktura ma zostać wysłana oraz informację o chęci otrzymywania kolejnych faktur za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy. Kupujący powinien skorzystać przy tym z adresu e-mail podanego w toku procedury zakupu Szkolenia.
3. Sprzedający wystawia i przesyła pierwszą fakturę VAT w terminie 7 dni od otrzymania e-maila. Faktury VAT za kolejne miesiące wystawiane są przez Sprzedającego 1 dnia każdego miesiąca.
4. W przypadku zawarcia przez Kupującego osobnej umowy ze Sprzedającym zasady wystawienia faktury VAT reguluje osobna umowa.
§ 16
1. Podczas korzystania Platformy Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
– płatność za pomocą przelewów elektronicznych po zgłoszeniu takiej potrzeby na adres mailowy [email protected]
– płatność za pomocą karty płatniczej (Stripe)
2. Kupującemu zaleca się zapoznanie z zasadami dokonywania płatności poprzez system Stripe (http://stripe.com).
3. Link przekierowujący do systemu płatności umieszczony jest na stronach Serwisu.
§ 17
1. Kupujący, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
3. Kupujący może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. W przypadku gdy Kupujący zgłosił żądanie świadczenia odpłatnej usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczone usługi przez Sprzedającego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupujący będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. W przypadku zawarcia przez Kupującego osobnej umowy ze Sprzedającym zasady odstąpienia od umowy reguluje osobna umowa.

USŁUGA NEWSLETTERA
§ 18
1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarejestrowanie się Użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera.
3. Sprzedający nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link “wypisz się” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych i jest to moment rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.
5. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
a. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,
b. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia Użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.
§ 19
1. Sprzedający informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
3. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. BIK zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim UE co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie. 
4. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
c) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
5. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO
§ 20
1. Reklamacje dotyczące Szkoleń powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.
§ 21
W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )
§ 22
Na podstawie art. 38 pkt. 1 ustawy o Prawach konsumenta, w związku z wyrażoną w § 17 ust. 2 niniejszego Regulaminu zgodą na wykonanie przez Sprzedającego Usługi Szkoleń, Kupującemu będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
§ 23
Przepisy § 22, § 23, § 24 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się do Kupujących niebędących Konsumentami.
§ 24
1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
2. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego wiadomości e-mail na adres Kupującego, w której Sprzedający potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.
§ 25
Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.
§ 26
Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 27
1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zakupu Szkoleń jest Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA oraz TenStep Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Beskidzkiej 23A, 04-287 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000273650, NIP: 521-34-19-518, REGON 140848470
2. Kupujący w toku procedury zamówienia Usług, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Sprzedający przetwarza informacje dotyczące Kupujących, w tym informacje mające charakter danych osobowych,  z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach.
4. Kupujący w sposób wyraźny, może zostać poproszony przez Sprzedającego o udzielenie zgody na przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych również w innym celu niż wskazany w pkt.1.
5. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Usługodawcy na piśmie: e-mailem. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Kupujący traci możliwość korzystania z nich.
6. Kupujący, którego dane dotyczą ma prawo:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.
§ 29
1. Serwis posługuje się plikami Cookies.
2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego wyraźną zgodą.
3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 30
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług oprócz usług określonych w Regulaminie.
§ 31
W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się podjąć próbę jego polubownego rozwiązania.
§ 32
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2020 r.
2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu. 
3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronach Serwisu.